Hezkuntza eskaintza
Mendiko kirolak eta Eskalada
Neguko kirolak
Talde kirolak
Ur kirolak
Banakako kirolak
Salbamendu eta sorospena
Ikasketa plana

Salbamenduko eta Sorospeneko kirol-teknikariaren ziurtagiria lortzeko prestakuntzaren azken blokea da.

 

a) Prestakuntza-helburuak:

 

Prestakuntza-aldian eskuratutako gaitasunak modu praktiko eta errealean garatzea. Gutxienez 150 orduz, kirol-teknikariaren jardueretara joango da, izendatutako tutore batek gainbegiratuta.

 

b) Edukiak:

 

Aldi horretan, salbamendurako eta sorospenerako hastapen-saioak eta egindako jardueren programazio-saioak egingo dira.

 

Hiru fase ditu:

 • Behaketa-fasea (tutoreak egingo du).
 • Lankidetza-fasea (ikaslearen eta tutorearen artekoa, kirol-ekintzaren zereginei buruzkoa).
 • Gainbegiratutako jardun-fasea (ikasleak tutoreak agindutako irakatsi, ikasi edo entrenatzeko/errendimenduko prozesuko zereginak bere gain hartuko ditu).

 

Hiru faseak amaitzean, praktiken memoria bat egingo du ikasleak, eta tutoreak eta prestakuntza jaso duen ikastetxeak ebaluatu beharko dute.

 

c) Ebaluazio-irizpideak:

 

Gai edo ez-gai kalifikazioa baino ez da emango. Gai izateko, ikasleek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Ikaslearen gidan ezarritako gutxieneko orduetan egon izana.
 • Lan-saioetan aktiboki parte hartzea.
 • Saio bakoitzean prestakuntza-helburuak lortzea.
 • Hizkuntza argia eta berariazko terminologia egokia erabiltzea.
 • Praktiken memoria behar bezala aurkeztea.
 • Praktiken memoria egituratzea, gutxienez atal hauetan:
  • Ikastetxearen, praktiketako instalazioen eta espazioen eta praktikak egin dituen taldearen egitura eta funtzionamendua deskribatzea.
  • Praktiken garapena: saio bakoitzeko praktiken jarraipen-fitxak, faseka eta edukika taldekatuta, egitura justifikatuta.
  • Praktiken autoebaluazio-txostena.
  • Praktiken autoebaluazio-txostena.

 

Praktiketako modulura sartzeko, honako modulu hauetan gai bat lortu beharko da:

 • Bloke komunekoa:
  • MED-C101. Kirol portaeraren oinarriak.
  • MED-C102. Lehen sorospenak.
 • Del bloque específico:
  • MED-SSSS 103. Irakaskuntzaren metodologia.
  • MED-SSSS 105. Uretako instalazioetako segurtasuna eta esku-hartzea.

 

Prestakuntza praktikoko modulutik guztiz salbuestea

 • Iraupena: 300 ordu baino gehiago.
 • Egindako jarduera: Salbamenduko eta sorospeneko erdi-mailako hasierako zikloaren gaitasun orokorrarekin eta prestakuntza praktikoko moduluaren ikaskuntza-emaitzekin lotutako esperientzia.
 • Jarduera egin duen aldia: ikastaroa amaitu baino bi urte lehenago.

 

Prestakuntza praktikoaren modulutik erabat salbuetsi ahal izango da, baldin eta dagokion moduluaren ikaskuntza-emaitza guztiekin egiaztatutako lan- edo kirol-esperientzia guztiz bat badator.

 

Prestakuntza praktikoko moduluaren salbuespen partziala

 

Prestakuntza praktikoaren modulutik partzialki salbuestea moduluaren ikaskuntza-emaitzei emango zaie, betiere egiaztatutako lan- edo kirol-esperientziarekin bat badatoz.

 

Espainiako edo Autonomia Erkidegoko Salbamendu eta Sorospen Federazioak dagokion kirol-esperientziaren ziurtagiria egingo du, eta bertan, garatutako jarduera eta jarduera egin den aldia jasoko dira.

 

Lan-esperientzia hori eskuratu duen enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan berariaz jasoko dira kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera egin den aldia. Norberaren konturako langileen kasuan, zergapekoen erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen alta-ziurtagiria eskatuko da, bai eta jarduera adierazgarrienen interesdunaren adierazpena ere.